Aikido'ya Giriş (Ashi Sabaki / Tai Sabaki)

Tsugi Ashi

Ayumi Ashi

Tenkai Ashi

Kaiten Ashi

Tenkan Ashi

İrimitenkan Ashi

Tenshin Ashi

Mae Ukemi

Yoko Ukemi

Ushiro Ukemi